Vilkor för förmedling

VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV PODDBUDDYS PRODUKTER

 

 1. BAKGRUND
1.1 Ljung & Chung Handelsbolag med org. nr. 969791 – 5495 (härefter: ”Företaget”) säljer AirPodsskal, mobilaccessoarer och dylika tillbehör på webbplatserna poddbuddy.se och www.poddbuddy.com (härefter: ”Webbplatsen”).
1.2 Nedanstående villkor (härefter ”Villkor”) gäller för fysisk eller juridisk person (härefter: ”Förmedlaren”) som förmedlar Företagets produkter till kunder för Företagets räkning (härefter: ”Samarbetet”).

 

1.3 För att kunna åta sig uppdraget (se avsnitt 2) måste Förmedlaren acceptera Villkoren samt vara över 18 år. Genom att skriva in sina personuppgifter och acceptera Villkoren förbinder sig Förmedlaren att följa Villkoren i sin helhet.

1.4 I syfte att undvika missförstånd är Förmedlaren, i och med godkännande av dessa Villkor, inte anställd av Företaget och inget anställningsförhållande ska anses ha uppstått mellan parterna.

 

 1. FÖRMEDLARENS UPPDRAG
2.1 Förmedlaren ska förmedla, marknadsföra och sälja in Företagets produktsortiment genom bland annat Förmedlarens sociala medier såsom Facebook, Instagram, TikTok och andra kanaler som Förmedlaren befinner sig på från tid till annan. Förmedlaren ska använda hashtaggen #poddbuddy samt tagga Företagets användarkonto vid sådan förmedling och marknadsföring.

2.2 Förmedlaren ska få en personlig rabattkod för eget bruk såväl som möjlighet att fritt dela ut det till sin vänskapskrets/följare på Instagram.

2.3 Förmedlaren ska under samarbetets gång alltid handla lojalt, redligt och ta tillvara Företagets intresse. Om Förmedlaren är osäker på om viss handling är i Företagets intresse ska Förmedlaren genast kontakta behörig person på Företaget och rådgöra om detta.

2.4 För det fall Företaget skulle ge Förmedlaren instruktioner om att utföra ytterligare tjänster för Företagets räkning som faller utanför Samarbetet, ska Förmedlaren och Företaget genast initiera en dialog om detta. Eventuella överenskommelser från dialogen ska ske skriftligen och ses som ett tillägg till dessa Villkor.

2.5 Förmedlaren har en egen skyldighet att meddela sina kunder och följare på sociala medier om att Uppdraget är ett samarbete med Företaget samt följa annan tillämplig marknadsföringslagstiftning som kan uppkomma från tid till annan.

 

 1. FÖRETAGETS RÄTTIGHETER
3.1 För de bilder, videos eller andra digitala uttryck som Förmedlaren använder i sin förmedling och marknadsföring av Företagets produktsortiment upplåter Förmedlaren till Företaget den oåterkalleliga och royalty-fria rätten att använda allt material på sin Webbplats eller på sina sociala medier (se avsnitt 5. Immateriella Rättigheter nedan).
3.2 Företaget erhåller vidare den oåterkalleliga rätten att fritt kommunicera samarbetet mellan Företaget och Förmedlaren på sin Webbplats och sina sociala medier.
4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  4.1 Företaget äger fullständiga rättigheter till produkterna och deras tillhörande immateriella rättigheter.

  4.2 Alla immateriella rättigheter inklusive men inte begränsat till bilder, videos, ljud, digitala uttryck, koncept och innovationer, patenterbara eller ej, oavsett form, som Förmedlare upprättar inom ramen för Uppdraget (härefter ”Materialen”) ska tillfalla Företaget, eller när så är lämpligt, omedelbart efter de skapats överföras från Förmedlaren till Företaget utan någon ytterligare kompensation om detta inte uttryckligen anges i dessa Villkor.

  4.3 Företaget förvärvar rätten att utan föregående meddelande till eller godkännande från Förmedlaren, utnyttja Materialet för att bland annat ändra det, framställa kopior av det samt delge det till tredje part, i original eller i förändrad form, med eller utan att namnge Förmedlaren. Dessutom ska Företaget ha rätt att modifiera Materialet eller licensiera eller på annat sätt överlåta sina rättigheter eller del därav, till en tredje part.

   5. AVSLUTA SAMARBETE

    5.1 Företaget och Förmedlaren har rätt att avsluta Samarbetet omedelbart, om inte annat framgår av tillämplig lagstiftning. Meddelande om sådan uppsägning ska ske skriftligen. Rabattkoderna som tilldelats Förmedlaren kommer att vara giltiga till och med sista dagen för samarbetet.

     

    5.2 Företaget förbehåller sig rätten att avsluta samarbetet med Förmedlaren med omedelbar verkan om Företaget anser att Förmedlaren har agerat i strid mot Villkoren. Anledningar att omedelbart säga upp samarbetet inkluderar dessutom, men utesluter inte, marknadsföring och andra förmedlingsmetoder som uppmuntrar eller förespråkar:

    • våld eller hot mot person;
    • mobbning och diskriminering avseende kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder;
    • förtal, förolämpning eller smutskastning;
    • uppvigling till personskador, sakskador eller ideella skador;
    • pornografiskt material eller andra olämpliga sexuella inslag;
    • falsk, oriktig eller vilseledande information om produkterna;
    • inslag som skadar Företagets renommé och rykte;
    • brott mot gällande lagstiftning;
    • annat beteende som strider mot villkoren på den aktuella sociala medieplattformen eller strider mot Företagets intresse.

    5.3 Vardera parten har även rätt att säga upp samarbetet med omedelbar verkan om part skulle anses vara insolvent, försatt i konkurs, vara föremål för företagsrekonstruktion eller ackord, likvideras eller på annat sätt inte förmå betala sina skulder under en överskådlig framtid.

     6. SKADESTÅND
      6.1 Företaget ansvarar inte för direkta, indirekta eller ideella skador som Förmedlaren genom Uppdraget har åsamkat tredje part.

       

      6.2 För det fall Företaget skulle anses vara ansvarig för skador gentemot tredje part som orsakats av Förmedlaren, ska Företaget endast vara ansvarig för den skada som orsakats genom Företagets direkta uppdragsinstruktioner till Förmedlaren och vars påföljande skada Företaget borde ha insett.

       

       7. FORCE MAJEURE
        7.1 Företaget ansvarar inte för rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal som orsakas av omständigheter som Företaget inte kunnat råda över såsom exempelvis, men inte uteslutande, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

         

        7.2 Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Företaget Förmedlaren dels i början, och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen, om så är möjligt.

         8. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN
          8.1 Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor från tid till annan. För ändringar som väsentligt förändrar Villkoren kommer Förmedlaren att bli varse om detta genom ett skriftligt meddelande från Företaget i god tid på förhand. Genom att fortsätta utföra Uppdraget godkänner Förmedlaren att vara bunden av ändringarna. De senast uppdaterade Villkoren finns alltid tillgängliga på Webbplatsen och Företaget rekommenderar att Förmedlaren håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar av Villkoren.

           

           9. TREDJE PART
            9.1 Förmedlaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter under dessa Villkor till tredje part utan Företagets skriftliga samtycke. Om Förmedlaren avser att överföra sina rättigheter under dessa villkor till tredje part bör Förmedlaren kontakta Företaget för en inledande dialog.

             

             10. ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET
              10.1 Om delar eller hela Företagets verksamhet överlåts till tredje part som påverkar Förmedlarens Uppdrag har Förmedlaren rätt att säga upp samarbetet. Vid sådan överlåtelse ska Företaget meddela Förmedlaren i god tid i syfte att komma fram till en lösning som på bästa sätt tillser båda parters intressen.

               

               11. REPRESENTATION OCH MEDDELANDE
                11.1 För allmänna frågor om produkter, returer, reklamationer samt annan kundservice avseende poddbuddys produktsortiment ska Förmedlaren hänvisa till Företaget på hello@poddbuddy.se eller genom Företagets sätesadress (poddbuddy.se/pages/om-oss).

                 

                11.2 Förmedlaren har inte rätt sluta avtal, representera, föra talan eller på annat sätt företräda Företaget gentemot myndigheter, domstol eller annan tredje part.

                 12. OGILTIGHET
                  12.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av gällande lag, förordningar och föreskrifter, om inte annat, om möjligt, överenskommes mellan Företaget och Förmedlaren.

                   

                   13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

                    13.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska i första hand lösas i samförstånd med Företaget. I sista hand ska tvisten avgöras av allmän domstol.

                    13.2 Villkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag, med undantag för lagvalsreglerna. Domsforum för tvisten ska vara Norrköpings Tingsrätt.

                    Swedish
                    Swedish