Privacy Policy

Integritetspolicy för förmedling av poddbuddys produkter

ALLMÄN INFORMATION

Ljung & Chung, org. nr 969791 - 5495 (härefter: ”vi”, ”oss” eller ”vår”) förstår hur viktigt det är att våra kunders (”du”, ”din”) personuppgifter behandlas och skyddas på ett adekvat sätt. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur din personliga information samlas in, används och delas när du väljer att ansöka om att bli ambassadör för oss. Att vara ambassadör innebär i detta sammanhang att du marknadsför och förmedlar kunder till vår hemsida på www.poddbuddy.se och www.poddbuddy.com ("Webbplatsen").

Alla definitioner i denna Integritetspolicy ska tolkas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive, men inte uteslutande, Dataskyddsförordningen 2016/679 (härefter: ”GDPR”).


INFORMATION SOM VI SAMLAR IN


A) Enhetsinformation
 

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och cookies som är installerade på din enhet.

När du surfar på webbplatsen samlar vi dessutom information om de enskilda webbsidorna eller produkterna som du ser, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen.

Vi samlar in din Enhetsinformation med följande tekniker: 

 • "Cookies" är datafiler som placeras på din enhet eller dator och innehåller ofta en anonym unik identifierare. För mer information om kakor och hur du inaktiverar cookies, besök http://www.allaboutcookies.org.
 • "Loggfiler" spårar handlingar som inträffar på webbplatsen och samlar in data inklusive din IP-adress, webbläsartyp, Internetleverantör, referens- / utgångssidor och datum / tidstämplar.
 • "Taggar" och "Pixlar" är elektroniska filer som används för att spela in information om hur du surfar på webbplatsen.

 

B) Allmän information om dig

I syfte att behandla din ansökan om att bli poddbuddys ambassadör behöver vi följande uppgifter från dig:

 • Namn;
 • Email;
 • Adress;
 • Telefonnummer (valfritt);
 • Land du är bosatt i;
 • Användarnamn på sociala medier;
 • Betalningsmetod;
C) Övrig information

Annan information du väljer att skicka till oss avseende din ansökan. Observera att vi avråder dig från att skicka känsliga personuppgifter till oss.HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION

 

Ansökning  
De personuppgifter som vi samlar in om dig som fysisk person behandlas i syfte för oss att fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som framgår i villkoren.

Detta innebär att vi kan använda personuppgifterna för att: 

 • Kommunicera med dig avseende nödvändig information kring din ansökan, såsom riktlinjer för att vara vår ambassadör;

Om du är representant eller på annat sätt agerar som företrädare för juridisk person har vi ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig i din position som företrädare för din organisation/företag eller annan juridisk person.

Erbjudanden och rabatter
Om du har samtyckt till att ta emot vårt nyhetsbrev får vi skicka erbjudanden, rabatter samt andra meddelanden till dig som är avsedd att ge dig som ambassadör exklusiva fördelar. Du har rätt att ta tillbaka samtycket när som helst (se nedan under ”Rättigheter” punkt (c)).

 

Förbättring av hemsidan
Vi har också ett berättigat intresse av att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder surfar och interagerar med webbplatsen och bedömer framgången för våra marknadsförings- och reklamkampanjer).

 

TREDJEPARTER (LEVERANTÖRER ETC.)


Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter för att hjälpa oss att använda din personliga information, enligt ovan. Detta kan inkludera tredje parter som:

 

 • Shopify för att driva vår onlinebutik (du kan läsa mer om hur Shopify använder din personliga information här: https://www.shopify.com/legal/privacy);
 • Google Analytics för att hjälpa oss förstå hur våra kunder använder webbplatsen (du kan läsa mer om hur Google använder din personliga information här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/;
 • IT-tjänsteleverantörer för att underhålla och utveckla vår webbplats och upprätthålla vår webbplats;
 • Tredjepartsprogramvara som redovisningsprogramvara och kundhanteringsverktyg för att upprätthålla samarbetet med dig; och
 • Domstolar, myndigheter eller andra offentliga kompetenta myndighetsorgan i syfte att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

 

Vi kan också dela din personliga information i syfte att följa gällande lagar och förordningar. Detta kan inkludera, men inte uteslutande, vara att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi måste dela din information för att uppfylla våra förpliktelser kommer vi att meddela dig, såvida detta inte är förbjudet enligt lag.


Vi kommer aldrig att sälja din personliga information.


ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES eftersom vi har tredjepartsleverantörer som befinner sig utanför EU/EES-området. Vi åtar oss att vidta alla lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd. Använd kontaktinformationen nedan om du vill få mer information om vår överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES.

 

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
När du ansöker om att bli ambassadör för oss så kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge detta är nödvändigt samt att det finns ett samarbete mellan oss. Därefter kan vi behöva behålla dina personuppgifter i enlighet med våra rättsliga skyldigheter, såsom våra bokföringsskyldigheter (upp till 7 år) och för att i övrigt uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

 

För att radera cookies och liknande Enhetsinformation vi har om dig. Läs mer om hur du gör det i vår https://www.dvne.se/pages/cookie-policy.


DINA RÄTTIGHETER
Du som har lämnat dina personuppgifter till oss har möjlighet att kostnadsfritt utnyttja dina rättigheter genom att skicka in din förfrågan till hello@poddbuddy.se Får vi in en sådan begäran kommer vi att behöva säkerställa din identitet med lämpliga säkerhetsåtgärder i syfte att hindra obehöriga från att få tillgång till dina personuppgifter. Vi kommer att besvara din begäran utan dröjsmål. Du har rätt till nedanstående rättigheter (a-f):

 

A. Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag):

Du har rätt att få    information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig i ett s.k. registerutdrag. I registerutdraget beskriver vi vilka personuppgifter vi har om dig och varför vi behöver dem.
 
B. Rättelse av dina personuppgifter:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter ifall dessa är felaktiga eller ofullständiga.
 
C. Radering av dina personuppgifter:

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om behandlingen inte längre är nödvändig, om det grundar sig på lagstödet samtycket eller om behandlingen sker på ett olagligt sätt.
 
D. Begränsa behandlingen av dina personuppgifter:

Du har rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 
E. Invända mot behandlingen av dina personuppgifter:

Du har rätt att invända mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling får vi endast fortsätta behandla dina personuppgifter om vårt berättigade intresse väger tyngre än dina fri- och rättigheter eller om vi har en rättslig förpliktelse.
 
F. Dataportabilitet:

Du har rätt att få ut de personuppgifter som har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

MEDDELANDE OM FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om det sker materiella ändringar i integritetspolicyn kommer vi att i god tid på förhand skicka ut ett meddelande om detta. Vi råder dig att alltid hålla utkik på vår Webbplats för att vara uppdaterad om den senaste integritetspolicyn.

MINDERÅRIGA
Marknadsföring och/eller reklam är inte avsedd att riktas mot personer under 16 år.

 

DATAINSPEKTIONEN

Vi ber dig att alltid komma till oss först, för att reda ut eventuella missförstånd eller felaktigheter från vår sida, men du har alltid rätt att skicka in en klagoanmälan till behörig tillsynsmyndighet om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy eller i strid med gällande lagstiftning. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och kan nås här: www.datainspektionen.se.

 

 

Swedish
Swedish